KVKK Aydınlatma Metni | Konsept Kutu
650 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO BEDAVA X

Tüm Türkiye Kargo / İstanbul İçi Aynı Gün Teslimat

KVKK Aydınlatma Metni


KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş. (‘KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.’) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

İşbu metin ile, KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş., Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

1. Veri Sorumlusu

KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş., kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş., veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hizmet ve işleme amacına göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket birimleri, çalışanları ve yetkili temsilcileri, hissedarları ve bağlı bulundukları ortaklıkları, kamu kurumları ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.tarafından toplanan kişisel verileriniz, 4857 sayılı İş Kanunu, başta olmak üzere üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BTK, BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için;

- E-Ticaret İşlemleri

- Satış ve Satış Sonrası Destek İşlemleri

- Reklam Faaliyetleri

- Muhasebe ve Finans İşlemleri

- Hukuki İşlemleri (Gerektiğinde)

gibi hizmetlerimiz dahilinde, KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.’dan talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi kapsamında KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.’ın ve iştiraklerinin/işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi şirketlerin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimize ait tüm lokasyonların güvenliğinin sağlanması, KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

Bu hususta daha detaylı bilgilere www.konseptkutu.com adresinde yer alan “KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar başta olmak üzere, KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.’ın yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştiraklerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca çözüm ortaklarımıza iletilerek bilgi dahilinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak KONSEPT KUTU TİCARET A.Ş.’a başvurarak;

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Uygulama tarafından toplanan kişisel verilerinizin tamamen silinmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@konseptkutu.com adresine talep maili atmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacaktır.


Bizi Takip Edin